ది. 23 జనవరి 2020 ఆదివారం తాళ్లపాలెం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో నెల ఆరాధనా కార్యక్రమము శ్రీ వీరాస్వామి గారి స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది

ది. 23 జనవరి 2020 ఆదివారం తాళ్లపాలెం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో నెల ఆరాధనా కార్యక్రమము శ్రీ వీరాస్వామి గారి స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధనా కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...