ది. 27 నవంబర్ 2019 కార్తీక బుధవారం రాత్రి కొనపాపపేట గ్రామం, తొండంగి మండలం తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో కార్తీక మాసం ఆరాధనా కార్యక్రమం పీఠం ఆశ్రమం లో నిర్వహించబడినది

ది. 27 నవంబర్ 2019 కార్తీక బుధవారం రాత్రి కొనపాపపేట గ్రామం, తొండంగి మండలం తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో కార్తీక మాసం ఆరాధనా కార్యక్రమం పీఠం ఆశ్రమం లో నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధనా కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...