ది.29 ఆగష్టు 2019 గురువారం స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమం సురారం కాలనీ, హైదరాబాద్ లో శ్రీ పి.వెంకాయమ్మ గారి స్వగృహంలో నిర్వహించబడినది

ది.29 ఆగష్టు 2019 గురువారం స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమం సురారం కాలనీ, హైదరాబాద్ లో శ్రీ పి.వెంకాయమ్మ గారి స్వగృహంలో నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధనా కార్యక్రమములో 14 మంది పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...