ది. 1 సెప్టెంబర్ 2019 తేదీన ఆదివారం ఉదయం కాండ్లకోయ, దేవరాయాంజల్, హైదరాబాద్ ప్రాతంలో స్థానిక శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠం ఆధ్వర్యంలో శ్రీ సన్నిబోయిన నరసింహ గారి స్వగృహ ప్రాంగణంలో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు నిర్వహించబడినది

ది. 1 సెప్టెంబర్ 2019 తేదీన ఆదివారం ఉదయం కాండ్లకోయ, దేవరాయాంజల్, హైదరాబాద్ ప్రాతంలో స్థానిక శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠం ఆధ్వర్యంలో శ్రీ సన్నిబోయిన నరసింహ గారి స్వగృహ ప్రాంగణంలో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సుకు పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామివారు అధ్యక్షత వహించి అనుగ్రహభాషణ చేసినారు. ఈ కార్యక్రమములో పీఠం సభ్యులు మరియు సభ్యేతరులు పాల్గొన్నారు.

ది. 1 సెప్టెంబర్ 2019 తేదీన ఆదివారం ఉదయం కాండ్లకోయ, దేవరాయాంజల్, హైదరాబాద్ ప్రాతంలో స్థానిక శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠం ఆధ్వర్యంలో శ్రీ సన్నిబోయిన నరసింహ గారి స్వగృహ ప్రాంగణంలో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు నిర్వహించబడినది

ది. 1 సెప్టెంబర్ 2019 తేదీన ఆదివారం ఉదయం కాండ్లకోయ, దేవరాయాంజల్, హైదరాబాద్ ప్రాతంలో స్థానిక శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠం ఆధ్వర్యంలో శ్రీ సన్నిబోయిన నరసింహ గారి స్వగృహ ప్రాంగణంలో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు నిర్వహించబడినది

Video

https://drive.google.com/open?id=179SWFJfZ2EhFzvHf67D7deLj-adIeHN2

You may also like...