03 డిసెంబర్ 2023 – పదిహేడవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు : కోనపాపపేట, కొత్త SEZ కాలనీ రామ రాఘవపురం, పాత చోడిపల్లిపేట, మల్లివారి తోట, పెరుమాళ్ళపురం, పంపాదిపేట, గడ్డిపేట, వాకదారిపేట, ఎ.వి.నగరం, గొర్సపాలెం

You may also like...