Vaisakha Masa Online Sabha | Day 1 | 12th May 2021 | వైశాఖ మాస అంతర్జాల సభ (12 మే 2021)

12 మే 2021 | వైశాఖ మాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు :

దండగర్ర, జగన్నాధపురం, తాళ్లపాలెం, సింగవరం, నవాబుపాలెం, ప్రత్తిపాడు, అలంపురం, రావిపాడు, తేతలి, ఉండ్రాజవరం, కె.సావరం, చివటం

You may also like...