సాహిత్య సదస్సు – 58 | Webinar on Literature – 58: 06th February 2022

అంశము : బ్రహ్మ విద్యా విలాసము – యోగ నిర్ణయము – 11

సాహిత్య కర్త : కీర్తిశేషులు శ్రీ నేరెళ్ళ కృష్ణ మూర్తి, రాజమండ్రి

యాంకర్ : శ్రీ యర్రంశెట్టి ఉమామహేశ్వరరావు, బల్లిపాడు

You may also like...