సాహిత్య సదస్సు – 91|Webinar on Literature – 91 : 23 October 2022

సాహిత్య సదస్సు – 91

అంశము: స్వర్గ మాత – కందార్ధ దివ్య జ్ఞాన జీవన శతకం | ఈశ్వరుడు
విషయ పరిచయం: డాక్టర్ పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు గారు, విజయనగరం
కందార్ధ పద్య గానం: శ్రీ పాతూరి కొండల్ రెడ్డి & బృందం, సిద్దిపేట, తెలంగాణా
భావార్థ పఠనం: శ్రీమతి దొడ్డోజు ఉమా రాణి, సిద్దిపేట
వ్యాఖ్యానం: శ్రీమతి ఉమా ముకుంద, కాకినాడ

You may also like...