ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ | సూఫీవేదాంత దర్శము అంతర్జాల సదస్సు | Episode – 3| 05th Feb 2022

షష్ట పీఠాథిపతి బ్రహ్మర్షి శ్రీ ఉమర్ ఆలీషా వారి సూఫీవేదాంత దర్శము అంతర్జాల సదస్సు “ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ”

“ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ” ఎపిసోడ్ – 3

వక్తలు :

శ్రీ యర్రంశెట్టి ఉమామహేశ్వరరావు, బల్లిపాడు

శ్రీ అమీర్ బాషా, కాకినాడ

You may also like...