సాహిత్య సదస్సు – 69 | Webinar on Literature – 69: 24th April 2022

సాహిత్య సదస్సు – 69

అంశము :  ధనము – కావ్యఖండిక (ఖండ కావ్యము) 
సాహిత్య కర్త : శ్రీ పరవస్తు ఫణిశయనసూరి, విశాఖపట్నం
యాంకర్ : శ్రీమతి ఉమా ముకుంద, కాకినాడ

You may also like...