సాహిత్య సదస్సు – 76 | Webinar on Literature – 76: 10th July 2022

సాహిత్య సదస్సు – 75

అంశము :  ఖండ కావ్యం – నీతి పద్యాలు
సాహిత్య కర్త : శ్రీ పరవస్తు ఫణిశయనసూరి, విశాఖపట్నం
యాంకర్ : శ్రీమతి ఉమా ముకుంద, కాకినాడ

You may also like...