సాహిత్య సదస్సు – 100|Webinar on Literature – 100 : 25 December 2022

సాహిత్య సదస్సు – 100

అంశము : ఎక్స్ కాలేజ్ గర్ల్ – సాంఘిక నాటకము ఒక విశ్లేషణ

సాహిత్య కర్త : ఆచార్య శ్రీమతి జి.శైలమ్మ, ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయం, కుప్పం.

వ్యాఖ్యానం: శ్రీమతి ఉమా ముకుంద, కాకినాడ

You may also like...