సాహిత్య సదస్సు – 77 | Webinar on Literature – 77 : 17th July 2022

సాహిత్య సదస్సు – 77

అంశము :  ఖండ కావ్యం – ఉత్పలమాలిక 
సాహిత్య కర్త : శ్రీ పాతూరి కొండల్ రెడ్డి, సిద్ధిపేట
యాంకర్ : శ్రీమతి ఉమా ముకుంద, కాకినాడ

You may also like...