సాహిత్య సదస్సు – 95|Webinar on Literature – 95 : 20 November 2022

సాహిత్య సదస్సు – 95

అంశము : స్వర్గ మాత – కందార్ధ దివ్య జ్ఞాన జీవన శతకం | జ్ఞానులు

విషయ పరిచయం: డాక్టర్ పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు గారు, విజయనగరం, ఆంధ్రప్రదేశ్
కందార్ధ పద్య గానం: శ్రీ పాతూరి కొండల్ రెడ్డి & బృందం, సిద్దిపేట, తెలంగాణా
భావార్థ పఠనం: శ్రీమతి దొడ్డోజు ఉమా రాణి, సిద్దిపేట, తెలంగాణా

వ్యాఖ్యానం: శ్రీమతి ఉమా ముకుంద, కాకినాడ, ఆంధ్రప్రదేశ్

You may also like...