ది.04 జనవరి 2020 శనివారం తిల్లపూడి గ్రామం, పాలకొల్లు మండలం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో జ్ఞాన చైతన్య ఆధ్యాత్మిక సభ నిర్వహించబడినది

ది.04 జనవరి 2020 శనివారం తిల్లపూడి గ్రామం, పాలకొల్లు మండలం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో జ్ఞాన చైతన్య ఆధ్యాత్మిక సభ నిర్వహించబడినది. ఈ సభ లో పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారిని శాలువాతో సత్కరించినారు, స్వామి అనుగ్రహ భాషణ చేసినారు, పీఠం సభ్యులు మరియు సభ్యేతరులు పాల్గొన్నారు.

పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు అనుగ్రహ భాషణ

You may also like...