09 జులై 2019 న జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు, బొండాడపేట గ్రామం, కాళ్ళ మండలం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో నిర్వహించబడినది

09 జులై 2019 మంగళవారం సాయంకాలం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కాళ్ళ మండలం బొండాడపేట గ్రామంలో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు ఏర్పాటు చేయబడినది. ఈ సభ లో పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి గారు అనుగ్రహణ భాషణ చేసినారు. ఈ కార్యక్రమములో సభ్యులు మరియు సభ్యేతరులు పాల్గొన్నారు.

09 జులై 2019 మంగళవారం సాయంకాలం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కాళ్ళ మండలం బొండాడపేట గ్రామంలో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు ఏర్పాటు చేయబడినది. ఈ సభ లో పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి గారు అనుగ్రహణ భాషణ చేసినారు. ఈ కార్యక్రమములో సభ్యులు మరియు సభ్యేతరులు పాల్గొన్నారు.

Swamy Speech

https://drive.google.com/file/d/1_klvbV89dI5IkRbgynCTUhGvyjeAesXS/view?usp=sharing

You may also like...