ది.11 అక్టోబర్ 2019 తేది శుక్రవారం రాత్రి మురమళ్ళ గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో విజయ దుర్గా పీఠము ధర్మకర్తలు శ్రీ బాణాల దుర్గా ప్రసాద్ సిద్ధాంతి గారి ఆహ్వానం మేరకు పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు దుర్గా మాతను సందర్శించి అనుగ్రహభాషణ చేసినారు.

ది.11 అక్టోబర్ 2019 తేది శుక్రవారం రాత్రి మురమళ్ళ గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో విజయ దుర్గా పీఠము ధర్మకర్తలు శ్రీ బాణాల దుర్గా ప్రసాద్ సిద్ధాంతి గారి ఆహ్వానం మేరకు పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు దుర్గా మాతను సందర్శించి అనుగ్రహభాషణ చేసినారు.

ది.11 అక్టోబర్ 2019 తేది శుక్రవారం రాత్రి మురమళ్ళ గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో విజయ దుర్గా పీఠము ధర్మకర్తలు శ్రీ బాణాల దుర్గా ప్రసాద్ సిద్ధాంతి గారి ఆహ్వానం మేరకు పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు దుర్గా మాతను సందర్శించి అనుగ్రహభాషణ చేసినారు.

Video (Swamy Speech)

 

You may also like...