12 ఏప్రిల్ 2019 న జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు, అడవికొలను గ్రామం, నిడమరు మండలం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో నిర్వహించబడినది.

12 ఏప్రిల్ 2019 న జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు, అడవికొలను గ్రామం, నిడమరు మండలం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో నిర్వహించబడినది. సదస్సులో సద్గురు డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా ఉపన్యసించినారు.

సారాంశం - జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు లో, నిడమరు మండలం, అడవికొలను

You may also like...