12 ఏప్రిల్ 2019 న జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు, పైడిపర్రు గ్రామం, తణుకు మండలం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో నిర్వహించబడినది

12 ఏప్రిల్ 2019 న జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు, పైడిపర్రు గ్రామం, తణుకు మండలం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో నిర్వహించబడినది. సదస్సులో సద్గురు డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా ఉపన్యసించినారు.

సారాంశం - జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు, పైడిపర్రు గ్రామం, తణుకు

దినపత్రికలలో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు వివరములు

దినపత్రికలలో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు, నిడమరు మండలం, అడవికొలను వివరములు

దినపత్రికలలో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు, నిడమరు మండలం, అడవికొలను వివరములు

You may also like...