ది. 13 అక్టోబర్ 2019 ఆదివారం సాయంత్రం కాకినాడ పీఠం ఆశ్రమం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో స్వామి వీక్లీ ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది. 13 అక్టోబర్ 2019 ఆదివారం సాయంత్రం కాకినాడ పీఠం ఆశ్రమం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో స్వామి వీక్లీ ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన కార్యక్రమం లో శ్రీ ఎస్.కె. అమిర్ బాషా గారు, శ్రీ వై.అరుణ గారు, శ్రీ డి.ఏ.న్ రాజు గారు, శ్రీ బి. లక్ష్మి కుమారి గారు ప్రసంగించినారు మరియు సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

ది. 13 అక్టోబర్ 2019 ఆదివారం సాయంత్రం కాకినాడ పీఠం ఆశ్రమం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో స్వామి వీక్లీ ఆరాధన నిర్వహించబడినది.

You may also like...