15 నవంబర్ 2019 – పధ్నాల్గవ రోజు కార్తీకమాస పర్యటన వివరములు

On Day 14 (Friday, 15th November 2019) Karthikamasam tour, Sathguru Sri Dr.Umar Alisha garu has visited Jagnathapuram, Chinnayapalam, Kandrakota and delivered the spiritual discourses. Swamy was felicitated by disciples and also several disciples attended the meetings.

పధ్నాల్గవ రోజు శుక్రవారం తేదీ 15 నవంబర్ 2019 న కార్తీకమాస పర్యటన లో జగన్నాథపురం, చిన్నయ్యపాలెం, కాండ్రకోట లో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు నిర్వహించబడినది. పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు అనుగ్రహభాషణ చేసినారు. పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.


45. Jagnathapuram (జగన్నాథపురం)

పధ్నాల్గవ రోజు శుక్రవారం ఉదయం తేదీ 15 నవంబర్ 2019 న కార్తీకమాస పర్యటన లో జగన్నాథపురం గ్రామం, కోటనందూరు మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో స్థానిక శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠం ఆశ్రమం ప్రాంగణంలో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు నిర్వహించబడినది. పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు అనుగ్రహభాషణ చేసినారు.


46. Chinnayapalam

పధ్నాల్గవ రోజు శుక్రవారం ఉదయం తేదీ 15 నవంబర్ 2019 న కార్తీకమాస పర్యటన లో చిన్నయ్యపాలెం గ్రామం, తొండంగి మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో స్థానిక శ్రీ కృష్ణ మందిర ప్రాంగణంలో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు నిర్వహించబడినది. పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు అనుగ్రహభాషణ చేసినారు.


47. Kandrakota (కాండ్రకోట)

పధ్నాల్గవ రోజు శుక్రవారం ఉదయం తేదీ 15 నవంబర్ 2019 న కార్తీకమాస పర్యటన లో కాండ్రకోట గ్రామం, పెద్దాపురం మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ కోటేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయ ఆవరణ ప్రాంగణం లో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు నిర్వహించబడినది. పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు అనుగ్రహభాషణ చేసినారు.

01-KarthikaMasam-JnanaChaitanyaSabha-Kandrakota-15112019


You may also like...