సాహిత్య సదస్సు – 78 | Webinar on Literature – 78 : 24th July 2022

సాహిత్య సదస్సు – 78

అంశము :  ఖండ కావ్యం – పద్యాలు
సాహిత్య కర్త : మాస్టర్ పీసపాటి శ్రీ వల్లభ శేషా చార్యులు, సింహాచలం
యాంకర్ : శ్రీమతి ఉమా ముకుంద, కాకినాడ

You may also like...