సాహిత్య సదస్సు – 81|Webinar on Literature – 81 : 14 August 2022

సాహిత్య సదస్సు – 81

అంశము :  బ్రహ్మర్షి ఉమర్ ఆలీషా సాహిత్యస్ఫూర్తి – భరతమాత స్వరాజ్య కీర్తి
సాహిత్య కర్త : శ్రీ ముకుంద ప్రవీణ్, కాకినాడ
యాంకర్ : శ్రీమతి ఉమా ముకుంద, కాకినాడ

You may also like...