సాహిత్య సదస్సు – 88|Webinar on Literature – 88 : 02 October 2022

సాహిత్య సదస్సు – 88

అంశము: సత్యాన్వేషకుని పై సంపూర్ణ పద్యాలు

సాహిత్య కర్త : ఆచార్య కొలవెన్ను మలయవాసినీ, విశాఖపట్నం
సాహిత్య కర్త : డా. పి.వి.ఎల్. సుబ్బారావు, విజయనగరం
సాహిత్య కర్త : శ్రీ దాయని సురేష్ చంద్రజీ, భీమవరం

వ్యాఖ్యానం: శ్రీమతి ఉమా ముకుంద, కాకినాడ

You may also like...