సాహిత్య సదస్సు – 82|Webinar on Literature – 82 : 21 August 2022

సాహిత్య సదస్సు – 82

అంశము: పద్మావతి చారిత్రాత్మక నవల – ఒక పరిశీలన
సాహిత్య కర్త : శ్రీ భూపతిరాజు అచ్యుత రామరాజు, కాకినాడ
యాంకర్ : శ్రీమతి ఉమా ముకుంద, కాకినాడ

You may also like...