Vaisakha Masa Online Sabha | Day 1 | 02nd May 2022 | వైశాఖ మాస అంతర్జాల సభ (02 మే 2022)

02 మే 2022 | వైశాఖ మాస అంతర్జాల సభ – మొదటి రోజు

ఆరాధనా ప్రదేశాలు :

దండగర్ర, జగన్నాధపురం, తాళ్లపాలెం, సింగవరం, నవాబుపాలెం, ప్రత్తిపాడు, అలంపురం, రావిపాడు, తేతలి, ఉండ్రాజవరం, కె.సావరం, చివటం

You may also like...