22 ఏప్రిల్ 2019 న ఆరాధన కార్యక్రమం గోరఖ్పూర్, ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో రమ్య సుధ గారి ఇంటిలో జరుపబడినది.

22 ఏప్రిల్ 2019 న ఆరాధన కార్యక్రమం గోరఖ్పూర్, ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో రమ్య సుధ గారి ఇంటిలో జరుపబడినది. ఈ కార్యక్రమములో పీఠం సభ్యులు మరియు సభ్యేతురులు పాల్గొని హిందీ లో ప్రార్ధన, తత్వదర్శన్ గ్రంథపఠన, ధ్యానం మరియు హారతి జరుపుకొనినారు.

You may also like...