18 ఏప్రిల్ 2019 న విజయనగరం శాఖ వీక్లీ గురువారం ఆరాధన కార్యక్రమం పాకలపాటి సరస్వతి గారి ఇంట్లో జరిగినది

18 ఏప్రిల్ 2019 – విజయనగరం శాఖ వీక్లీ ఆరాధన కార్యక్రమం

18 ఏప్రిల్ 2019 న విజయనగరం శాఖ వీక్లీ గురువారం ఆరాధన కార్యక్రమం పాకలపాటి సరస్వతి గారి ఇంట్లో జరిగినది. ఆరాధన లో పకాలపాటి సరస్వతి గారు,పకాలపటి సీతారామరాజు గారు, యు. విజయ గారు, యు. ప్రపధ్యగారు, డి. స్ఫూర్తి గారు, ఏ. అనిల్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు పాలుగొన్నారు.

You may also like...