ది. 11 జనవరి 2020 శనివారం, కొండెవరం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో ఆరాధనా కార్యక్రమము శ్రీ జి.స్వామి గారి స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది

ది. 11 జనవరి 2020 శనివారం కొండెవరం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో ఆరాధనా కార్యక్రమము శ్రీ జి.స్వామి గారి స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది. ఈ కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

 

 

 

You may also like...