ది. 11 డిసెంబర్ 2019 బుధవారం రాత్రి సీతారాంపురం, తుని పట్టణం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ టి.అప్పారావు గారు, శ్రీమతి సత్తమ్మ దంపతుల స్వగృహం లో స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది. 11 డిసెంబర్ 2019 బుధవారం రాత్రి సీతారాంపురం, తుని పట్టణం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ టి.అప్పారావు గారు, శ్రీమతి సత్తమ్మ దంపతుల స్వగృహం లో స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...