14 నవంబర్ 2023 – మొదటి రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు : జగన్నాధపురం, దండగర్ర, తాళ్ళపాలెం, సింగవరం, నందమూరు, కొత్తూరు, ప్రత్తిపాడు, అలంపురం, రావిపాడు, తేతలి, ఉండ్రాజ వరం, కె. సావరం, చివటం

You may also like...