సాహిత్య సదస్సు – 80| Webinar on Literature – 80 : 07 August 2022

సాహిత్య సదస్సు – 80

అంశము :  సంస్కరణోద్యమ సాహిత్యకారుడు మౌల్వి ఉమర్ ఆలీషా – 2
సాహిత్య కర్త : శ్రీ ఓలేటి వెంకట సత్య రామావతారం గారు, హైదరాబాద్
యాంకర్ : శ్రీమతి ఉమా ముకుంద, కాకినాడ

You may also like...