సాహిత్య సదస్సు – 87|Webinar on Literature – 87 : 25 September 2022

సాహిత్య సదస్సు – 87

అంశము: ఉమర్ ఖయ్యాం అష్టాదశ చిత్రగానం
కృతి కర్త: బ్రహ్మర్షి ఉమర్ అలీషా కవి, పిఠాపురం
గానం: శ్రీ వనపర్తి సత్యనారాయణ, రాజమండ్రి
వ్యాఖ్యానం: శ్రీమతి ఉమా ముకుంద, కాకినాడ

You may also like...