ది.22 ఆగష్టు 2019 గురువారం స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమము బాచుపల్లి మండలం, హైదరాబాద్ లో శ్రీ జి.గంగా భవాని గారి స్వగృహంలో నిర్వహించబడినది

ది.22 ఆగష్టు 2019 గురువారం స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమము బాచుపల్లి మండలం, హైదరాబాద్ లో శ్రీ జి.గంగా భవాని గారి స్వగృహంలో నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధనా కార్యక్రమములో 40 పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

ది.22 ఆగష్టు 2019 గురువారం స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమము బాచుపల్లి మండలం, హైదరాబాద్ లో శ్రీ జి.గంగా భవాని గారి స్వగృహంలో నిర్వహించబడినది

You may also like...