Tagged: 28-11-2021

28 నవంబర్ 2021 – ఇరవై ఒకటవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

కోనపాపపేట, కొత్త SEZ కాలనీ రామ రాఘవపురం, పాత చోడిపల్లిపేట, మల్లివారి తోట, కడారి పేట, పెరుమాళ్ళపురం, పంపాదిపేట, గడ్డిపేట, వాకదారిపేట, ఎ.వి.నగరం