01 డిసెంబర్ 2020 – పద్నాల్గవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

దర్శిపర్రు, పెంటపాడు, కె.పెంటపాడు, కాకర్లమూడి, కడియద్ద, వీరంపాలెం, తెలికిచర్ల, ఎల్.అగ్రహారం, పుల్లాయిగూడెం, కొత్తూరు, సింగరాజుపాలెం, ఆవపాడు, చిన్న వెల్లమిల్లి

You may also like...