20 నవంబర్ 2020 – నాల్గవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

గుమ్ములూరు, ఆకివీడు, అడవికొలను, పొలమూరు, మాముడూరు, పాలూరు, పిప్పర, వాకపల్లి, చిలకంపాడు, ఉప్పాకపాడు

You may also like...