9 జూన్ 2019 న ఎండాడ, విశాఖపట్నం లో ఆరాధనా కార్యక్రమము డి.అరుణ గారి స్వగృహము లో నిర్వహించబడినది

9 జూన్ 2019 న ఎండాడ, విశాఖపట్నం లో ఆరాధనా కార్యక్రమము డి.అరుణ గారి స్వగృహము లో నిర్వహించబడినది. పీఠం సభ్యులు ఈ పవిత్ర సామూహిక ఆరాధన కార్యక్రమములో పాల్గొన్నారు.

On 9th June 2019 Aaradhana was conducted in Yendada, Visakhapatnam at D.Aruna gari Home. Peetham members participated in the event.

Aaradhana in Yendada Visakhapatnam at D.Aruna gari Home

Aaradhana in Yendada Visakhapatnam at D.Aruna gari Home

You may also like...