4 ఆగష్టు 2019 న కాకినాడ లో ఆదివారం వీక్లీ ఆరాధనా కార్యక్రమము పీఠం ఆశ్రమంలో నిర్వహించబడినది

4 ఆగష్టు 2019 ఆదివారం నాడు కాకినాడ ఆశ్రమంలో వీక్లీ ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన కార్యక్రమములో శ్రీమతి పేరూరి కోమలి గారు, కాకినాడ లక్ష్మీ గారు ప్రసంగించినారు మరియు సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

On 4th August 2019 Sunday Weekly Aaradhana was conducted in Kakinada at Peetham Ashram. Peetham members participated in the event.

కాకినాడ లక్ష్మీ గారు ప్రసంగించినారు. 4 ఆగష్టు 2019 న కాకినాడ లో ఆదివారం వీక్లీ ఆరాధనా కార్యక్రమము పీఠం ఆశ్రమం లో నిర్వహించబడినది.

శ్రీమతి పేరూరి కోమలి గారు ప్రసంగించినారు. 4 ఆగష్టు 2019 న కాకినాడ లో ఆదివారం వీక్లీ ఆరాధనా కార్యక్రమము పీఠం ఆశ్రమం లో నిర్వహించబడినది.

4 ఆగష్టు 2019 న కాకినాడ లో ఆదివారం వీక్లీ ఆరాధనా కార్యక్రమము పీఠం ఆశ్రమం లో నిర్వహించబడినది.

సభ్యులు ప్రసాదాలు తయారు చేసినారు

You may also like...