ది. 05 డిసెంబర్ 2019 గురువారం రాత్రి సీతానగరం గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ వంటపాటి సూరిబాబు గారు, శ్రీమతి భూలక్ష్మి దంపతుల స్వగృహం లో శ్రీ సూరిబాబు గార్కి ఆరోగ్యం చేకూరాలని స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది. 05 డిసెంబర్ 2019 గురువారం రాత్రి సీతానగరం గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ వంటపాటి సూరిబాబు గారు, శ్రీమతి భూలక్ష్మి దంపతుల స్వగృహం లో శ్రీ సూరిబాబు గార్కి ఆరోగ్యం చేకూరాలని స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...