ది. 20 నవంబర్ 2019 బుధవారం తేటగుంట గ్రామం, తుని మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ ఇంటి వీరభద్రరావు గారు, అమ్మజి గారి దంపతుల స్వగృహం లో కార్తీక మాసం స్వామి ఆరాధన కార్యక్రమం నిర్వహించబడినది

ది. 20 నవంబర్ 2019 బుధవారం తేటగుంట గ్రామం, తుని మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ ఇంటి వీరభద్రరావు గారు, అమ్మజి గారి దంపతుల స్వగృహం లో కార్తీక మాసం స్వామి ఆరాధన కార్యక్రమం నిర్వహించబడినది.

You may also like...