23 జూన్ 2019 న అక్కయ్యపాలెం, విశాఖపట్నం లో వీక్లీ ఆరాధనా కార్యక్రమము డాక్టర్ పింగళి ఆనంద్ కుమార్ గారి పింగళి పారడైస్ స్వగృహము లో నిర్వహించబడినది

23 జూన్ 2019 న అక్కయ్యపాలెం, విశాఖపట్నం లో వీక్లీ ఆరాధనా కార్యక్రమము డాక్టర్ పింగళి ఆనంద్ కుమార్ గారి  పింగళి పారడైస్ స్వగృహము లో నిర్వహించబడినది. పీఠం సభ్యులు ఈ పవిత్ర సామూహిక ఆరాధన కార్యక్రమములో పాల్గొన్నారు.

On 23rd June 2019 Weekly Aaradhana was conducted in Akkayyapalem, Visakhapatnam at Dr. Pingali Anand Kumar gari Pingali Paradise Home. Peetham members participated in the event.

23 జూన్ 2019 న పింగళి పారడైస్, అక్కయ్యపాలెం, విశాఖపట్నం లో ఆరాధనా కార్యక్రమము డాక్టర్ పింగళి ఆనంద్ కుమార్ గారి స్వగృహము లో నిర్వహించబడినది

23 జూన్ 2019 న పింగళి పారడైస్, అక్కయ్యపాలెం, విశాఖపట్నం లో ఆరాధనా కార్యక్రమము డాక్టర్ పింగళి ఆనంద్ కుమార్ గారి స్వగృహము లో నిర్వహించబడినది

 

You may also like...