అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలలో డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా సధ్గురువర్యుల ఉపన్యాసములు – 2019

2019 అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలలో డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా సధ్గురువర్యుల ఉపన్యాసములు – 2019

అమెరికాలో స్వామి పర్యటనలో ఆస్టిన్ (15th March), కాలిఫోర్నియా (17th March) మరియు ఫిలడెల్ఫియా (23rd March) నగరములలో ప్రసంగించినారు ఈ కార్యక్రమములలో సభ్యులు మరియు సభ్యేతురులు పాలుగొనినారు. క్రొత్తగా ఆరుగురు మంత్రోపదేశం తీసుకొనినారు.

 

15th March 2019 – ఆస్టిన్

17th March 2019 – కాలిఫోర్నియా

 

17th March 2019 – కాలిఫోర్నియా

 

23rd March 2019 – ఫిలడెల్ఫియా

23rd March 2019 – ఫిలడెల్ఫియా

23rd March 2019 -ఫిలడెల్ఫియా
https://drive.google.com/drive/folders/1zOHTNE2ksya2KUD-QNbwvl292fT1VyS1?usp=sharing

You may also like...