28 అక్టోబర్ 2022 – మొదటి రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు : దండగర్ర, జగన్నాధపురం, తాళ్ళపాలెం, సింగవరం, నవాబుపాలెం, ప్రత్తిపాడు, అలంపురం, రావిపాడు, తేతలి, ఉండ్రాజవరం, కె. సావరం, చివటం, కొత్తూరు

You may also like...