Kavisekhara Dr.Umar Alisha 73rd Vardhanthi Sabha (23-Jan-2018)

Kavisekhara Dr.Umar Alisha – 73rd Vardhanthi Sabha held at Bheemavarm.

Sathguru Dr.Umar Alisha lighting candle

Candle lighting by Sathguru Dr.Umar Alisha

Inaugurating photo gallery

Inauguration of photo gallery by Kalipatnam Ramarao garu

Bheemavaram Sabha  - Prayer

Prayer

Bheemavaram Sabha

Dr.Veluvolu Nagarajyalakshmi, Dr.Lagadapati Sangayya , Sri Satyavolu Lalitha Krishna Prasadarao., Sathguru Dr.Umar Alisha , Kalipatnam Ramarao garu and other guests on the dais

Date: Tuesday, 23-Jan-2018| Time: 2:00 pm IST
Venue: Arya Vysya Varthaka Sanga Bhavanam ( Thyagaraja Bavanam), Bheemavaram – 1

Bheemavaram Sabha 2018 - Invite

Bheemavaram Sabha 2018 - Invite

Dear Philosophic Literature lovers,

Kavisekhara Dr.Umar Alisha (https://en.wikipedia.org/wiki/Kavisekhara_Dr_Umar_Alisha) has been 6th head of Sri Viswa Viznana Vidya Adhyatmika Peetham from 1928 to 1945.
On his name, for the last 25 years we have been organising Sahitya Sabha at Bheemavam.
Memorail prize is awarded on Sri Hussain Sha’s name ( 7th head of Peetham) the first son of Kavisekhara Dr.Umar Alisha.

We cordially invite all of you.

Bheemavaram Sabha 2018 - Invite

Bheemavaram Sabha 2018 - Invite

You may also like...