సాహిత్య సదస్సు – 56 | Webinar on Literature – 56: 23rd January 2022

అంశము : ఖండకావ్యం – ఆలీషా గారి స్త్రీ సాహిత్య వ్యాసం

సాహిత్య కర్త : డాక్టర్ శ్రీమతి కోలవెన్ను మలయ వాసిని, విశాఖపట్నం

యాంకర్ : శ్రీమతి దండెం రమాదేవి, హైదరాబాద్

You may also like...