సాహిత్య సదస్సు – 83|Webinar on Literature – 83 : 28 August 2022

సాహిత్య సదస్సు – 83

అంశము: ఎవరు తల్లి కావ్య ఖండిక
కృతి కర్త: బ్రహ్మర్షి ఉమర్ అలీషా కవి, పిఠాపురం
స్వర కర్త: కీర్తి శేషులు ఏడిద సుబ్రహ్మణ్యం, కాకినాడ
గానం: శ్రీమతి మనీషా సత్యవోలు, హైదరాబాద్
వ్యాఖ్యానం: శ్రీమతి ఉమా ముకుంద, కాకినాడ

You may also like...