ది. 01 నవంబర్ 2019 శుక్రవారం డ్రైవర్స్ కాలనీ, తుని పట్టణం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో కార్తీక మాసం ఆరాధనా కార్యక్రమం శ్రీ ఏ.శ్రీనివాస్ వెంకట లక్ష్మి గారి దంపతుల స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది

ది. 01 నవంబర్ 2019 శుక్రవారం డ్రైవర్స్ కాలనీ, తుని పట్టణం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో కార్తీక మాసం ఆరాధనా కార్యక్రమం శ్రీ ఏ.శ్రీనివాస్ వెంకట లక్ష్మి గారి దంపతుల స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది

You may also like...