ది.03 అక్టోబర్ 2019 గురువారం గుంటూర్ లో శ్రీ దారపు రెడ్డి వెంకన్నగారి కుమారుడు శ్రీ దారపురెడ్డి ప్రసాదు గారి స్వగృహం లో స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది.03 అక్టోబర్ 2019 గురువారం గుంటూర్ లో శ్రీ దారపు రెడ్డి వెంకన్నగారి కుమారుడు శ్రీ దారపురెడ్డి ప్రసాదు గారి స్వగృహం లో స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది.

You may also like...