ది. 09 అక్టోబర్ 2019 బుధవారం మర్కంద్రజుపేట, తుని పట్టణం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ ఉప్పలపాటి రమణ రాజు, శ్రీమతి భానుమతి దంపతుల స్వగృహం లో స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది. 09 అక్టోబర్ 2019 బుధవారం మర్కంద్రజుపేట, తుని పట్టణం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ ఉప్పలపాటి రమణ రాజు, శ్రీమతి భానుమతి దంపతుల స్వగృహం లో స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

నిర్వాహకులు శ్రీ అబ్బి రెడ్డి అప్పన్న రెడ్డి దంపతులు.

You may also like...